//
archives

Archive for

Một cơ hội nữa ….

Tôi phải chiến đấu hay để cơ hội đi qua ? 2013 vẫn là năm cam go nhất, nhưng có nhiều cơ hội hấp dẫn. Tất cả vì tôi cả, chính tôi đã cản trở mình. Một lần nữa tự hứa với lòng mình sẽ challenge cơ hội tiếp từ Cisco , Juniper và VMware … Continue reading